หลักสูตรขับรถจักรยานยนต์

หลักสูตรรถจักรยานยนต์
 โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ (สนามถนนบรมราชชนนี)
 หลักสูตรรถจักรยานยนต์ จะเปิดให้บริการ เมษายน ปี 2559
 โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ไลเซ่น (ประชาอุทิศ - บางขุนเทียน)
 หลักสูตรรถจักรยานยนต์ เปิดสอนวันเสาร์ ของทุกสัปดาห์ (สอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่)

รายละเอียดการเรียนการสอนและสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
หลักสูตรรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 ชั่วโมง 1,000 บาท
1. วิชาที่สอน หลักสูตรขับรถจักรยานยนต์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี
มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 ชั่งโมง ประกอบด้วย

phoca_thumb_l_img_1699resiza

1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จำนวน 2 ชั่งโมง มีเนื้อหาดังนี้
– กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
– กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
– กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
– กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
– กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
– ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิดชอบ

2) ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาทและหลักพื้นฐานการขับขี่อย่างปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
– เทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย
– มารยาทการขับขี่
– สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ

3) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ จำนวน 1 ชั่งโมง มีเนื้อหาดังนี้
– ส่วนประกอบที่สำคัญ และพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็คประจำวัน

ภาคปฏิบัติมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
– ส่วนประกอบที่สำคัญและพื้นฐานการทำงานของรถจักรยานยนต์
– การตรวจเช็ครถก่อนขับขี่
– การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ
– การเตรียมตัวก่อนการขับขี่ (เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการขับขี่)
– การใช้ขาตั้งและการจูงรถ
– ท่าทางการขับขี่
– การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
– การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
– การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวล
– การเปลี่ยนเกียร์
– การเบรก(ตอนที่ 1)
– การควบคุมความเร็ว

2) การฝึกหัดขับขี่ตามท่าฝึกต่าง ๆ จำนวน 5 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
– การออกรถ การหยุดรถ
– การเบรก (ตอนที่ 2)
– การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด
– การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง (Salalom)
– การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน
– การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
– การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
– การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
– การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย

3) ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง   2. หลักสูตร หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับรองจากการขนส่งทางบก
3. กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการขับขี่รถจักรยานยนต์

เวลา ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง) ตรวจสอบวัน เวลาที่ถูกต้องกับทางโรงเรียน ฯ
08.30 – 10.30 น.
( 2 ชั่วโมง )
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางหลวง กฎหมายว่าด้วยผู้ประสบภัยจากรถ และ กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยและความรับผิดชอบ
10:30 – 10:40 น. พัก (10 นาที)
10:40 – 12.00 น.
( 1 ชั่วโมง 20 นาที )
ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาทและหลักพื้นฐานการขับขี่อย่างปลอดภัย
– เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 13:40 น.
( 40 นาที)
– มารยาทการขับรถ
– สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ
13:40 – 14:40 น.
( 1 ชั่วโมง )
ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ
– ส่วนประกอบที่สำคัญ และพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
14:40 – 15:40 น. ทดสอบภาคทฤษฎี
15:40 – 17:10 น.
( 1ชั่วโมง 30 นาที )
ภาคปฏิบัติ
– ส่วนประกอบที่สำคัญและพื้นฐานการทำงานของรถจักรยานยนต์
– การตรวจเช็ครถก่อนขับขี่
– การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ
– การเตรียมตัวก่อนการขับขี่ (เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการขับขี่)
08:00 – 12:00 น.
(4 ชั่วโมง )
– การใช้ขาตั้งและการจูงรถ
– ท่าทางการขับขี่
– การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
– การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
– การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวล
– การเปลี่ยนเกียร์
– การเบรก (ตอนที่ 1)
– การควบคุมความเร็ว
– การออกรถ การหยุดรถ
12:00 – 13:00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:30 น.
(3 ชั่วโมง 30 นาที)
– การเบรก (ตอนที่ 2)
– การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด
– การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง (Salalom)
– การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน
– การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
– การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
– การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
– การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย
16:30 – 17:30 น.
(1 ชั่วโมง)
ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
วันทดสอบ ( วันอาทิตย์)   ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจัดสอบโดยกรมการขนส่งทางบก

4. วันหยุด เปิดบริการทุกวัน

5. การทดสอบ หลักสูตรขับรถจักรยานยนต์
1. การประเมินผล แบ่งเป็น 2 วิชา ได้แก่ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และความรู้พื้นฐานการขับรถจักรยานยนต์และการบำรุงรักษารถ เกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ 90 % โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ประเมินผล
2. การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติจัดสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ร้อยละ 90 %
3. การทดสอบโดยเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบก หากสอบไม่ผ่านสามารถแก้ตัวได้ 2 ครั้ง
หากยังไม่ผ่านต้องรอนัดสอบรอบใหม่ และต้องทำการทดสอบให้ผ่านภายใน 30 วัน นับจากวันสอบในครั้งแรก

6. การออกประกาศนียบัตร ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองการจบหลักสูตรขับรถจักรยานยนต์ให้เมื่อนักเรียนมาเรียนครบทุกชั่วโมง ทุกรายวิชา สอบผ่านภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 % สอบภาคปฏิบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ในการทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้เรียนตลอดจนทดสอบผ่านหลักสูตรในหลักสูตรขับรถจักรยานยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันสมัครเรียน โดยประกาศนียบัตรของโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ได้ โดยมิต้องทดสอบใด ๆ อีก