สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่

กรมการขนส่งทางบก พร้อมสานสร้างผู้ที่ว่างงานเข้าสู่โครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” สอนขับรถบรรทุกและรถโดยสารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้เริ่มโครงการเพื่อรองรับปัญหาการว่างงานด้วยการเปิดสอนขับรถบรรทุกและรถโดยสารแกผู้ว่างงานฟรี พร้อมที่พักและอาหารไว้บริการ ผู้เรียนจบหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพใหม่ที่มั่นคงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

1e861071
สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่
551bd1a9
สอนขับรถบรรทุก

สร้างคุณสมบัตินักขับสู่ตลาดแรงงาน
โครงการที่กรมการขนส่งทางบกสนองนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือผู้ว่างงานในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสร้างนักขับรถมืออาชีพ ออกสู่ตลาดแรงานด้วยการเปิดสอนขับรถบรรทุกและรถโดยสารแกผู้งงานโดยไมคิดค่า ใช้จ่ายมี 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร 1 เดือน เปิดสอนผู้ที่ขับรถขนาดเล็กเป็นแล้ว ต้องการเรียนขับรถขนาดใหญ่เพื่อประกอบอาชีพ และหลักสูตร 2 เดือนสำหรับผู้ที่ยังขับรถไม่เป็น จนสามารถขับรถขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อใช้ประกอบอาชีพได้ซึ่งผู้เรียนจะไดรั้บเบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาท และมีที่พักให้สำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัดอีกด้วย

ส่วนสถานที่เรียน คือ ศูนย์สอนขับรถของกรมการขนส่งทางบกทั้ง 2 แห่งได้แก่ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ขนาด 100ไร่ ซึ่งมีสนามฝึกหัดขับรถขนาดใหญ่อาคารเรียน อาคารที่พัก และโรงอาหารรวมทั้งสนามกีฬาไว้ให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกายส่วนแห่งที่ 2 คือ ศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพผูขั้บรถยนต์อยูที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักร ซึ่งจะใช้สอนผู้ที้่ยังขับรถไม่เป็น ตามหลักสูตรระยะยาว 2 เดือนบางส่วน ก่อนส่งไปเรียนขับรถขนาดกลางและขนาดใหญ่ยังศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีต่อไป

ผู้เรียนจะเลือกเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักอาศัย ณ ที่พัก ที่จัดไว้ให้ตลอดหลักสูตรก็ได้ โดยกรมการขนส่งทางบกจะจัดรถโดยสารรับส่งระหว่างศูนย์ขับรถทั้ง 2 แห่งในขณะที่ผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ สำหรับใช้ประกอบอาชีพพนักงานขับรถได้ทันที

ออกสู่ตลาดแรงงานกว่า 5,000 คน
โครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” นั้นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากเนื่องจากปัจจุบันนี้ตลาดแรงงานประเภทนี้ขาดแคลนอย่างมากและขาดพนักงานขับรถที่มีคุณภาพที่จะออกสู่ตลาดจึงทำให้ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน และผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกฝนพนักงานของตัวเองและลงชื่อเข้ารับผู้จบหลักสูตรนี้เพื่อเข้ามางานในองค์กรต่างๆ แล้วกว่า 5,000 คน

hqdefault
สอนขับรถขนาดใหญ่

เปิดสอนหลักสูตรควบคุมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่
นอกจากนี้สำหรับที่ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ อ.ลำลูกกา นั้นยังเปิดสอนหลักสูตรพนักงานควบคุมรถเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่น รถขุดอีกด้วยจะอยู่นหลังที่ผู้เรียนสามารถมีสถานที่สามารถทดลองขุดได้อย่างจริงจังอีกด้วย โดยหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

รวมโรงเรียนสอนขันรถในประเทศ
www.drivingcenter.in.th
infodrivingcenter@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติม : 09-5116-6955   , 08-9211-2966
ภาสกร สมบูรณ์ทรัพย์ (ครูกรเสียงดัง)

ขอบพระคุณ : http://www.busandtruckmedia.com/