วิธีการจองคิวและอบรม

วิธีการจองคิวเรียนขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จองคิวสอบใบขับขี่

1. ตรวจสอบวันเวลาและช่วงเวลาเรียนที่ต้องการ โดยฝากข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ ตรวจสอบคิวเรียน หรือ
โทร. 095-116-6955 , 062-518-1999 , 02-428-6578-9 (จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.)
2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้ง วัน-เวลา ให้ท่านทราบ
3. กรอกข้อมูล ใบสมัครเรียนขับรถยนต์/จักรยานยนต์
4. โอนเงินค่าจองคิว 2,000 บาท สำหรับหลักสูตรเรียนขับรถยนต์ 1,000 บาท สำหรับหลักสูตรเรียนขับรถจักรยานยนต์
5. จัดส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมใบโอนเงินมาที่ infodrivingtcenter@gmail.com
6. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยัน วัน-เวลา เรียน/อบรม อีกครั้ง
(กรณีโอนเงินหลัง 1-2 วัน นับจากวันที่ทราบคิว  จะต้องทำการตรวจสอบวัน-เวลาใหม่)

เงื่อนไขการจองคิวเรียนขับรถยนต์และอบรมสอบใบขับขี่
1. เมื่อท่านได้รับคิวเรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางมาเรียน ตามวันเวลาดังกล่าวได้ทันที ควรมาถึงก่อน 30 นาที
2. นำเอกสารประกอบการสมัครมาในวันดังกล่าว
2.1 เอกสารการสมัคร
2.2 สลิปการโอนเงินจอง พร้อมทั้งจ่ายเพิ่มส่วนที่เหลือ (จะต้องชำระค่าธรรมเนียมครบก่อนเข้าเรียน/อบรม)
2.3 สำเนาบัตรประชาชน
2.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2.5 ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
3. กรณีที่ไม่สามารถมาเรียนตาม วัน-เวลา ดังกล่าวได้ จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
4. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์คืนเงินจองทุกกรณี หากผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนตาม วัน – เวลา ดังกล่าวได้  โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
5. นักเรียนจะต้องมีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 80% ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ
สำหรับการอบรมสอบใบขับขี่และอบรมต่ออายุใบขับขี่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการอบรม
หรือลงทะเบียน  อบรมขอสอบใบขับขี่/ต่ออายุ